Zapłata za obiady do 15. każdego miesiąca00255

PAŹDZIERNIK:

                                                          Uczniowie:

cena 21 x 3,50 = 73,50 zł

 

 

Regulamin stołówki szkolnej

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: uczniowie, pracownicy zatrudnieni  w szkole oraz emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły.
 2. Uczniowie korzystający z obiadów wnoszą opłaty indywidualnie lub korzystają  z finansowania obiadów z ośrodka pomocy społecznej.
 3. Uczniowie zapisują się na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego  u intendentki.
 4. Cena 1 obiadu ustalana jest zarządzeniem przez dyrektora szkoły w porozumieniu   z organem prowadzącym szkołę.
 5. Cena 1 obiadu dla uczniów obejmuje jedynie koszt produktów zużytych   do przygotowania posiłku – koszt „wsadu do kotła”.
 6. Cena 1 obiadu dla pracownika oraz emeryta i rencisty – byłego pracownika szkoły obejmuje całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni.
 7. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających z posiłków z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. Informacja o wysokości opłat wywieszana jest w każdym miesiącu w ogólnie dostępnych miejscach,
 9. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczania jest u intendenta do 15. dnia każdego miesiąca.
 10. W przypadku nieuregulowania opłaty w w/w terminie będą naliczane odsetki ustawowe.
 11. Wpłaty za obiady potwierdzane są każdorazowo dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem intendenta. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje  do rozliczenia w dokumentacji.
 12. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki i innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi 1 dzień lub dłużej.
 13. Nieobecność musi być zgłoszona u intendenta osobiście lub telefonicznie do sekretariatu najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała w ten sposób nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 14. W szczególnych przypadkach, gdy dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecność w ściśle określonych dniach tygodnia, wówczas intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności opłata nie podlega zwrotowi.